STAATS

FINANCIEEL

ONDERZOEK

Fiscale bijstand,
financieel fraude onderzoek,
bancair onderzoek,
executeur en estate planning

bij zelf inkeren

een reken voorbeeld

De Belastingdienst en Vermogen in het buitenland

Zwitserland

Een veel gestelde vraag is een schatting van de verschuldigde belasting, de boete en de verschuldigde heffingsrente (de belastingdienst brengt de misgelopen rente bij u in rekening).

Nieuwe regeling vanaf 1 juli 2014
Met betrekking tot de boete is er vanaf 1 juli 2014 een nieuwe regeling. De boete was tot 1 juli 2014 0%, maar de staatssecretaris heeft besloten de boete stapsgewijs te verhogen! Vanaf 1 juli 2015 zal de boete in stappen oplopen naar het huidige percentage van 120% (bij gebruik maken van de inkeerregeling).
Bij inkeren in 2019 zal belasting worden geheven over de jaren 2007 tot en met 2018. Vanaf 2001, na de invoering van de nieuwe Inkomstenbelastingwet 2001, kennen we het boxensysteem. Vermogen zit in box III en daarover moet aan belasting worden betaald 30% van een fictief rendement van 4% is 1,2%. Een belastingdruk van 1,2% is ten opzichte van de belastingdruk in de jaren voor 2001 een stuk lager. Voor 2001 was de oude Wet inkomstenbelasting uit 1964 nog van kracht. Toen was het zo dat inkomsten uit het vermogen (zoals rente en dividenden) progressief werden belast in de inkomstenbelasting. Overigens geldt vanaf 2018 weer een ander tarief voor box III.

Over hoeveel jaar mag de fiscus navorderen?

Box III (vermogen)
De Belastingdienst kan over de laatste 12 jaren navorderen. Overigens kan de fiscus in bepaalde gevallen langer dan 12 jaren navorderen. Bijvoorbeeld indien uw accountant/belastingadviseur gebruik heeft gemaakt van het zogenaamde consulentenuitstel. Dat is een uitstel verleend aan de consulent zodat hij/zij de aangifte van u later mag indienen. Is dat het geval dan wordt de navorderingstermijn van 12 jaren verlengd met de tijd van het verleende uitstel (vaak 1 jaar erbij). Dit geldt voor buitenlands vermogen.

Box I en box II (inkomsten uit arbeid (eenmanszaak, vof, et cetera en dividend)
Indien sprake is van inkomsten die u in Nederland heeft verkregen en die u heeft afgestort op uw buitenlandse bankrekening dan mag de fiscus over de laatste 5 jaar navorderen. Dit was 12 jaar, maar door een door ons aangedragen en gewonnen rechtszaak (bij de Hoge Raad) is deze termijn terug gebracht naar 5 jaren. Hieraan zitten nog wel bepaalde voorwaarden, maar die zijn situatie afhankelijk. Het voert te ver om dat hier te behandelen.

Erfbelasting
Inmiddels is de navorderingstermijn bij erfenissen opgerekt naar oneindig. Echter de Hoge Raad heeft hier ook een stokje voor gestoken. Voor nalatenschappen die zijn opgekomen voor 1 januari 2000 geldt dat navordering niet meer mogelijk is. Ofwel, is de erflater voor 1 januari 2000 overleden dan is geen erfbelasting verschuldigd over hetgeen in het buitenland stond op een bankrekening.

Zwitserland

Laten we een rekenvoorbeeld (een gemiddelde situatie qua ontwikkeling vermogen) bekijken met de volgende randvoorwaarden:

 

 

Situatie:
Cliënt heeft in 2004 een vermogen van € 100.000 (voor 2004 gestort op een buitenlandse rekening);
Dit vermogen heeft een jaarlijkse groei (waardegroei van bijvoorbeeld aandelen) gehad van 3% over de jaren 2004 tot en met 2018;
Na 2004 hebben zich geen stortingen en opnames voorgedaan;
Alle vermogensvrijstellingen zijn reeds gebruikt;
Cliënt heeft een fiscaal partner (in verband met vrijstellingen);
Geen rekening wordt gehouden met verschuivingen in drempels in verband met bijvoorbeeld buitengewonde uitgaven zoals ziektekosten;
Het saldo op 31-12-2018 bedraagt € 155.000

De verschuldigde belasting, boete en heffingsrente bij inkeer
In deze situatie bedraagt de verschuldigde inkomstenbelasting ongeveer € 18.000.
De heffingsrente over de verschuldigde belastingen (omdat de fiscus langer op haar geld heeft gewacht) ongeveer € 4.500.
De boete is voor de jaren voor 2008 40% en voor de jaren erna 120% over de verschuldigde inkomstenbelastingen, ofwel ongeveer €20.000.
Het te betalen bedrag is dan € 42.500. De totale belastingdruk is in dit voorbeeld 27,00% van het vermogen op 31-12-2018 (€ 155.000)
Nogmaals: uw situatie kan verschillend zijn ten opzichte van het hier gebruikte voorbeeld. U kunt geen rechten ontlenen aan dit voorbeeld.

Veelal is de te betalen belasting lager dan die 27% doordat de buitenlandse bank reeds een Europese bronbelasting heeft ingehouden. U weet wellicht dat vanaf 1 juli 2005 de Europese Spaarrente richtlijn is ingevoerd. Vanaf 1 juli 2011 houdt de buitenlandse bank 35% Europese bronheffing in. Tot 1 juli 2011 was dat 20%. In een groot aantal gevallen heb ik geconstateerd dat de banken bronheffing hebben ingehouden waardoor u over de jaren 2005 tot en met 2014 een aftrekpost heeft die u bij een beroep op de inkeerregeling ten gelde kan maken. Bij een aantal van mijn cliënten is daardoor het totaal te betalen bedrag aan de Belastingdienst gedaald naar rond de 10% van het saldo op uw buitenlandse rekening per 31 december 2018!

Hetzelfde geldt indien u reeds in het buitenland dividendbelastingen heeft betaald doordat u aandelen heeft gehad waarop dividend is uitbetaald. Dit dividend is belast en wordt ingehouden in het buitenland.

Welke afwijkingen kunnen er zijn ten opzichte van uw situatie?
In uw voordeel:
– U heeft de mogelijkheid tot middeling van 3 belasting jaren;
– U heeft de mogelijkheid van carry back / carry forward van verliezen;
– U heeft, zoals eerder genoemd, EU-bronbelasting of dividendbelasting betaald in het buitenland

In uw nadeel:
– In uw dossier is er sprake van een schenking of successie / erfbelasting;
– Uw oudertoeslag, zorgtoeslag en/of huurtoeslag  kunnen eventueel komen te vervallen met terugwerkende kracht;
– U heeft uitstel genoten voor het indienen van uw aangifte Inkomstenbelasting over het jaar 2006 waardoor ook 2006 nog in de belastingheffing zal worden betrokken (ofwel 13 jaar navorderen in plaats van 12 jaar).

Neem contact op

Indien u vragen heeft kunt u altijd vrijblijvend telefonisch contact met mij opnemen. Tijdens het eerste contact hoeft uw naam niet te vermelden.

Uiteraard wel indien wij met elkaar in zee gaan.

Staats Financieel Onderzoek

Fiscale bijstand, financieel fraude onderzoek, bancair onderzoek, executeur en estate planning

Contact

Arnhem

Velperweg 160

6824 MD Arnhem

Tel: 026-3616020

GSM: 06-47486465
jstaats@staatsfo.nl
Ma-V:r 9:00-17:00

Contact

Amstelveen

Startbaan 8

1185 XR Amstelveen

Tel: 026-3616020

GSM: 06-47486465
jstaats@staatsfo.nl
Ma-V:r 9:00-17:00