STAATS

FINANCIEEL

ONDERZOEK

Fiscale bijstand,
financieel fraude onderzoek,
bancair onderzoek,
executeur en estate planning

algemene voorwaarden

Staats Financieel Onderzoek BV

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De klant: de wederpartij van Staats Financieel Onderzoek B.V. bij een overeenkomst als bedoeld in artikel 2.1 of overige bepalingen hierin genoemd;
Opdrachtnemer: Staats Financieel Onderzoek B.V., gevestigd te Velp (GLD);
1.2 Staats Financieel Onderzoek B.V. is een besloten vennootschap.
1.3 Alle opdrachten worden, met terzijde stelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en verzorgd door Staats Financieel Onderzoek B.V;
1.4 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van Staats Financieel Onderzoek B.V. en van al degenen die voor Staats Financieel Onderzoek B.V. werkzaam zijn, direct of indirect.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) van opdracht of dienstverlening, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Staats Financieel Onderzoek B.V., van alle daaruit voortvloeiende en / of daarmee samenhangende overeenkomsten / opdrachten tussen de Klant en Staats Financieel Onderzoek B.V., respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Staats Financieel Onderzoek B.V. gedane aanbiedingen en / of offertes.
2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Staats Financieel Onderzoek B.V. deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.
2.3 Indien een beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert, dit in de geest van de gemaakte afspraken en/of overeenkomsten.

Artikel 3 – Gegevens en informatie
3.1 Staats Financieel Onderzoek B.V. is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de Klant alle door Staats Financieel Onderzoek B.V. verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Staats Financieel Onderzoek B.V. gewenst heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de Klant de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt komen voor rekening van de Klant.
3.2 De Klant is gehouden Staats Financieel Onderzoek B.V. onverwijld te informeren omtrent de feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3 De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Staats Financieel Onderzoek B.V. verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht
4.1 Staats Financieel Onderzoek B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de Klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
4.2 Staats Financieel Onderzoek B.V. zal de werkzaamheden naar beste vermogen en zo zorgvuldig handelend als mogelijk uitvoeren; Staats Financieel Onderzoek B.V. kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
4.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
4.4 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de Klant niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Staats Financieel Onderzoek B.V. de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 5 – Intellectuele vermogensrechten
5.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Staats Financieel Onderzoek B.V. bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systemenontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Staats Financieel Onderzoek B.V., voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
5.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Staats Financieel Onderzoek B.V. is het de Klant niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren onverminderd het bepaalde in Artikel 6.3.

Artikel 6 – Geheimhouding
6.1 Staats Financieel Onderzoek B.V. is verplicht de door of namens de Klant verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Staats Financieel Onderzoek B.V. een wettelijke plicht rust tot openbaarmaking of voorzover de Klant, Staats Financieel Onderzoek B.V. van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
6.2 Staats Financieel Onderzoek B.V. en al degenen die voor Staats Financieel Onderzoek B.V., direct of indirect, werkzaam zijn, zijn, indien zij optreden in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens de Klant verschafte gegevens en informatie alsmede andere informatie, waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis hebben genomen aan te wenden voorzover deze naar hun redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
6.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Staats Financieel Onderzoek B.V. is het de Klant niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Staats Financieel Onderzoek B.V. openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voorzover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Staats Financieel Onderzoek B.V., op de Klant een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien de Klant voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
6.4 Staats Financieel Onderzoek B.V. mag eenzijdig van bovenstaande bepaling afwijken op het moment dat Staats Financieel Onderzoek B.V. of een (voormalig) medewerker door de belastingautoriteiten (overheid) wordt aangesproken ten aanzien van een mogelijk (strafrechtelijk) vergrijp, aangifte of advies (vierde tranche AWB) door cliënt.

Artikel 7 – Honorarium
7.1 In beginsel wordt gedeclareerd op basis van de aan een zaak bestede tijd, waaronder reistijd, vermenigvuldigd met het uurtarief te vermeerderen met de over de declaratie verschuldigde BTW. Het uurtarief bedraagt € 180,00 exclusief BTW. De uurtarieven worden jaarlijks in de maand januari geïndexeerd. In spoedgevallen kan het voorkomen dat wordt gedeclareerd op basis van een opslag van 25 %.
7.2 In het kader van de werkzaamheden wordt een financiële urenadministratie bijgehouden op basis waarvan de declaraties worden opgesteld.
7.3 Betwisting van een declaratie dient plaats te vinden binnen de betaaltermijn van 14 dagen en ontslaat de debiteur niet van zijn betalingsverplichting.
7.4 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen, welke van overheidswege kunnen worden opgelegd.

Artikel 8 – Betaling
8.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum.
8.2 Indien de Klant niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is Staats Financieel Onderzoek B.V. gerechtigd, nadat hij de Klant tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Staats Financieel Onderzoek B.V., vanaf de vervaldag de Klant de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
8.3 Alle buitengerechtelijke kosten die Staats Financieel Onderzoek B.V. heeft in verband met de incasso van een vordering op de Klant zijn voor rekening van de Klant.
8.4 Alle kosten die Staats Financieel Onderzoek B.V. heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen de Klant zijn voor rekening van de Klant, ook voorzover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Staats Financieel Onderzoek B.V. als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
8.5 Staats Financieel Onderzoek B.V. behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Klant daartoe naar het oordeel van Staats Financieel Onderzoek B.V. aanleiding geeft – van de Klant gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Staats Financieel Onderzoek B.V. gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
8.6 Zolang niet alle facturen aan Staats Financieel Onderzoek B.V. zijn voldaan heeft Staats Financieel Onderzoek B.V. het recht om alle (originele) informatie van de Klant onder zicht te houden en deze dus niet aan de Klant te retourneren.

Artikel 9 – Reclames
9.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 50 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de Klant reclameert dan wel, indien de Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken binnen 50 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Staats Financieel Onderzoek B.V. te worden kenbaar gemaakt.
9.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van de Klant niet op, behoudens voorzover Staats Financieel Onderzoek B.V. aan de Klant te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
9.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Staats Financieel Onderzoek B.V. de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door de Klant reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1 Onverminderd de hierna nog volgende beperking van de aansprakelijkheid van het kantoor kan, in afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, de uitvoerende medewerker persoonlijk, noch de kantoorgenoot waaraan werkzaamheden zijn overgedragen (mede) aansprakelijkheid worden gesteld voor enige tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden.
10.2 Staats Financieel Onderzoek B.V., diens adviseur of persoon is jegens de Klant aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voorzover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Staats Financieel Onderzoek B.V. is evenwel niet aansprakelijk voor:
– bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste, niet tijdige of onvolledige gegevens of informatie door de Klant aan Staats Financieel Onderzoek B.V. of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van de Klant;
– de aansprakelijkheidsbeperking geldt bovendien voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitzondering.
– bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Staats Financieel Onderzoek B.V. ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Staats Financieel Onderzoek B.V. daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Staats Financieel Onderzoek B.V. verbonden organisatie of ingeschakelde personen of bedrijven;
– bij de Klant of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.
10.3 De in het eerste lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Staats Financieel Onderzoek B.V. gelden niet voorzover de schade het gevolg is van opzet van Staats Financieel Onderzoek B.V..
10.4 Iedere aansprakelijkheid van Staats Financieel Onderzoek B.V., diens adviseurs of personen die in dienstbetrekking zijn bij Staats Financieel Onderzoek B.V. is in totaliteit beperkt tot driemaal het bedrag dat de klant naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 7 als honorarium (exclusief omzetbelasting) heeft betaald en/of nog verschuldigd is terzake van de werkzaamheden, waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of daarmede verband houdt, met een maximum van € 30.000,00 (zegge dertigduizend euro).
10.5 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Staats Financieel Onderzoek B.V. te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
10.6 De Klant is gehouden Staats Financieel Onderzoek B.V. schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van de Klant alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de Klant betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Staats Financieel Onderzoek B.V. ten behoeve van de Klant, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Staats Financieel Onderzoek B.V.. Onder aanspraken van derden wordt hierbij mede verstaan als Staats Financieel Onderzoek B.V. als medepleger wordt aangesproken op grond van de wet, bijvoorbeeld door de Belastingdienst voor bestuurlijke boeten, naheffingen of renten

Artikel 11 – Vervaltermijn
Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Klant uit welken hoofde ook jegens Staats Financieel Onderzoek B.V. in verband met het verrichten van werkzaamheden door Staats Financieel Onderzoek B.V. in ieder geval na twaalf maanden na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 12 – Rechts- en forumkeuze
12.1 Op alle overeenkomsten tussen de Klant en Staats Financieel Onderzoek B.V. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Staats Financieel Onderzoek B.V. gevestigd is.

Artikel 13 – Archief
Bij sluiting van het dossier zullen de stukken gedurende vijf jaar in ons archief worden bewaard.

Neem contact op

Indien u vragen heeft kunt u altijd vrijblijvend telefonisch contact met mij opnemen. Tijdens het eerste contact hoeft uw naam niet te vermelden.

Uiteraard wel indien wij met elkaar in zee gaan.

Staats Financieel Onderzoek

Fiscale bijstand, financieel fraude onderzoek, bancair onderzoek, executeur en estate planning

Contact

Arnhem

Velperweg 160

6824 MD Arnhem

Tel: 026-3616020

GSM: 06-47486465
jstaats@staatsfo.nl
Ma-V:r 9:00-17:00

Contact

Amstelveen

Startbaan 8

1185 XR Amstelveen

Tel: 026-3616020

GSM: 06-47486465
jstaats@staatsfo.nl
Ma-V:r 9:00-17:00